Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro Martin Verner, IČ: 74551825, sídlem a místem podnikání Hroška 17, Dobruška, PSČ 518 01 (dále též jen „VERNER DOMY“)

Článek I.

Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje VERNER DOMY zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek II.

Správcem získaných osobních údajů je Martin Verner, IČ: 74551825, sídlem a místem podnikání Hroška 17, PSČ 518 01, Dobruška (dále též „správce“).

Článek III.

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

Článek IV.

1. Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo jsou zpracovávány za účelem plnění kupní smlouvy nebo realizaci smlouvy o dílo; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

2. Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na VERNER DOMY vztahuje.

3. Osobní údaje dle tohoto článku mohou být zpracovávány pro účely marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb VERNER DOMY; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem VERNER DOMY.

4. Za předpokladu používání webové stránky www.vernerdomy.cz (dále jen „Webové stránky“) VERNER DOMY z prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používá nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda předmětný přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy atd. Cookies používá VERNER DOMY ke sledování toho, jak zákazníci používají Webové stránky, a aby porozuměl preferencím jeho zákazníků. Cookies používá též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách.

5. Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.

Článek V.

Osobní údaje budou uloženy u VERNER DOMY po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

Článek VI.

1. Zpracováním osobních údajů může VERNER DOMY pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2. Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb: správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

3. Poskytovatelé služeb v rámci přímého marketingu: správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

Článek VII.

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

2. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

3. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

4. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

5. Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, dal souhlas.

6. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce.

Článek VII.

1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@vernerdomy.cz, anebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla/místo podnikání správce.

2. Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@vernerdomy.cz, anebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla/místo podnikání správce.

Článek IX.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.